Leveransvillkor

1.    TILLÄMPNING

1.1   Dessa leveransvillkor tillämpas på tjänster som Niemi Palvelut Oy säljer och producerar. Härefter används benämningen Niemi för Niemi Palvelut Oy. Härefter används benämningen Kund för dem som hyr produkter av Niemi, kunder som använder tjänster, dem som hyr lagringsutrymme och andra kunder.

2.    PRODUKTER SOM HYRS UT

2.1  Hyrestiden räknas från den dag som produkterna som hyrs ut skickas eller avhämtas från Niemis lager till den dag då de returneras dit, inklusive de nämnda dagarna.

2.2  En separat service- eller avhämtningsavgift debiteras för varje deltransport.

2.3  Om Kunden inte är nöjd med de produkter som levererats, deras mängd eller kvalitet eller uthyrningsvillkoren i fråga ska Kunden meddela detta till Niemi senast nästa vardag men innan produkterna som hyrts tas i bruk. Likaså ska Kunden då produkterna returneras meddela senast under nästa vardag om det finns något att anmärka på mängden eller dylikt.

2.4  Kunden ansvarar för de uthyrda produkterna under uthyrningsförhållandet. För varor som saknas, skadats eller gått sönder debiteras en avgift enligt Niemis produktprislista.

2.5  Om Kunden bryter mot villkoren i detta avtal har Niemi rätt att omedelbart upphäva detta avtal och få produkterna som hyrs ut tillbaka till Niemis verksamhetsställe på kundens bekostnad.

3.    LAGERTJÄNSTER

3.1  Som lagring räknas alla de händelser där Niemi tagit emot varor och för vilka ett lagringsavtal ingåtts. Inga andra händelser räknas som lagring. Som lagring räknas t.ex. inte att Kundens varor stått i en flyttbil över natten.

3.2  Lagringens hyrestid debiteras för varje påbörjad lagringsdag inklusive dagarna då varorna levereras till och hämtas från lagret.

3.3  För varje leverans till lagret och avhämtning från lagret eller annat besök debiteras en behandlingsavgift enligt prislistan. Om leveransen/avhämtningen av varor sker med Niemis bilar debiteras inte behandlingsavgiften i fråga.

3.4  Niemi har försäkrat varorna som lagras mot inbrotts-, brand- och vattenskador upp till det värde som Kunden meddelat vid tidpunkten då avtalet ingåtts. Om Kunden inte har meddelat värdet på varorna som lagras är lösöret försäkrat upp till 15 000 euro per kund. Som värde på varorna används dagsvärdet. Försäkringen ersätter inte pengar, värdepapper, ädelmetaller, smycken eller andra värdeföremål. Om Kundens egen hemförsäkring täcker lagring ska Niemi informeras om detta innan avtalet ingås.

3.5  Det är inte tillåtet att lagra följande varor i Niemis lager: vapen och patroner, mediciner, livsmedel och animaliska produkter, växter, farliga och skadliga ämnen och varor som är känsliga för temperaturväxlingar.

3.6  Niemi ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakat kundens lösöre av skadedjur eller till följd av motsvarande orsaker. Kunden är medveten om att i fastigheten, till vilken hyresobjektet hör, förvaras även övriga kunders lösöre. Detta kan inverka negativt på fastighetens luftkvalitet eller orsaka en försämrad kvalitet av den förvarade egendomen. Niemi ansvarar inte för övriga kunders lösöre eller för skador orakade kunden på grund av överträdelser av villkoren.

3.7  Om en förfallen hyra eller en del av denna hyra har varit obetald i minst en månad har Niemi rätt att anse att avtalet omedelbart har upphört att gälla från och med datumet då meddelandet om att avtalet har upphört att gälla har skickats till Kunden. Meddelanden, fakturor och annan korrespondens som Niemi skickat och som hänför sig till detta avtal anses ha delgivits Kunden när dessa har skickats till den adress Kunden senast meddelat.

3.8  Niemi har ingen skyldighet att överlåta varor i lagret eller en del av dem till Kunden om lagerkostnaderna inklusive eventuell dröjsmålsränta och kostnader är ens delvis obetalda. På lagringsavtalet tillämpas dessutom lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (15.7.1988/688).

4.     TJÄNSTER OCH ARBETSPRESTATIONER

4.1  Som tjänster och arbetsprestationer räknas alla de handlingar i vilka Niemi eller Niemis underleverantör för en arbetsuppgift har levererat arbetstagare, utrustning, arbetsmetoder etc. åt Kunden.

4.2  Faktureringen sker enligt debiteringspriser som separat meddelats Kunden.

4.3  Om faktureringen sker enligt enhetspriser sker debiteringen för varje påbörjad 15-minutersperiod. Den minsta debiterade tiden är 60 minuter. Den debiterade tiden påbörjas då personerna startar från vårt kontor och avslutas då personerna återvänder till samma kontor.

4.4  Under arbetsdagens lopp har Niemis arbetstagare rätt till vilopauser i enlighet med arbetstidslagstiftningen och dessa debiteras enligt normala enhetspriser. Om arbetsdagen är över sex timmar lång ingår en halv timmes vilopaus. Om arbetsdagens längd är fyra till sex timmar ingår en kaffepaus. Om arbetsdagens längd är över 8 timmar ingår en vilopaus och två kaffepauser. Om arbetstiden överskrider 10 timmar har arbetstagaren rätt till ännu en halv timmes vilopaus.

4.5  Annullerande av uppdrag

  • Kunden har rätt att annullera en arbetsprestation utan avgift om annulleringen sker minst fem vardagar (inklusive dagen då annulleringen sker) före arbetsprestationen skulle börja. Om arbetsprestationen annulleras mindre än fem vardagar före den ska börja har Niemi rätt att fakturera en ersättning som motsvarar fem timmars debitering för den kapacitet som reserverats för arbetet i fråga.
  • Om en arbetsprestation annulleras efter att den inletts har Niemi rätt till full ersättning för arbetsprestationen för den tid som redan använts samt en ersättning som motsvarar fem timmars debitering.

4.6  Niemi bör omedelbart meddela om eventuella force majeure-fall till Kunden. Force majeure berättigar både Niemi och Kunden att avstå från uppdraget. Kunden förbinder sig dock att betala för redan utfört arbete. Niemi är inte skyldig att till Kunden ersätta tilläggskostnader som förorsakats av force majeure.

4.7  Om kunden låter Niemi utföra arbeten som inte ingår i beställningen eller om mängden varor som Kunden har är större än vad som i förväg meddelats eller något annat som påverkar uppdragets utförande avviker från vad som överenskommits antingen skriftligen eller muntligen i samband med att beställningen gjorts har Niemi rätt att separat debitera för detta arbete.

4.8  Om det i lösöret ingår varor vars enhetsvärde är över 2 000 euro ska dessa försäkras separat. Dessutom ska det levereras en skriftlig lista över konst- och antikföremål inklusive värden på dessa föremål och äkthetsbevis, inköpsbevis eller uttalande av en värderare.

4.9  Begränsningar i samband med transport:

  • Det går inte att transportera djur med Niemis utrustning.
  • Det går inte att transportera varor som förorsakar fara för personer eller egendom (t.ex. lättantändliga ämnen, sprängmedel, frätande eller illaluktande ämnen) med Niemis utrustning.  
  • Kunden måste förbereda vapen och ammunition för transport i enlighet med skjutvapenlagen.

4.10 Vid internationella flyttar och mässlogistiktjänster följer Niemi Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser (NSAB 2000) med undantag för tidslöftet (6 § stycke 2 och 20 § stycke B) samt försäkringen avseende brand, vatten och inbrott (27 § stycke C punkt 3).

5.    ARBETARSKYDD

5.1  Om det i den arbetsprestation som anvisats Niemi är skäl att observera arbetarskyddssynpunkter som avviker från normal flytt p.g.a. lösöret som ska flyttas eller Kundens utrymmen måste Kunden meddela Niemi om detta före arbetsprestationen inleds.

5.2  Om Niemis arbetstagare observerar faktorer som äventyrar arbetarskyddet har de rätt att omedelbart avbryta arbetsprestationen.

5.3  Niemi följer i sin verksamhet arbetstidslagen och arbetarskyddslagen samt förordningen om chaufförers kör- och vilotider.

6.    REKLAMATIONER OCH SKADESTÅNDSANSVAR

6.1  Om Kundens lösöre eller annan egendom går sönder under ett arbete eller en tjänst som Niemi utför måste Kunden göra en skriftlig reklamation till Niemi inom 7 (sju) dagar. Skador som uppstått för konsumentkunder ska meddelas inom en rimlig tid, i regel inom två veckor. Niemi är fri från ansvar om detta inte gjorts.

6.2  Niemis arbetstagare och Kunden måste klart kunna identifiera händelsen (skada/grov vårdslöshet) som lett till att varor eller fastigheter har skadats. Om en ömsesidig identifiering inte kan göras omfattas skadan inte av skadeståndsansvaret.

6.3  Niemis lagstadgade ansvar för lösöre som transporteras baserar sig på lagen om vägbefordringsavtal. Då Niemi ansvarar för skadan är skadeståndet högst 20 €/kg vid inrikes transport och 8,33 SDR/kg vid utrikes transport. Kunden kan förbättra sitt skadeståndsskydd genom att teckna en separat transportförsäkring för uppdraget.

6.4  Niemis skadeståndsansvar gäller inte affektionsvärde, indirekta skador eller andra förluster.

6.5  Niemis skadeståndsansvar omfattar inte elektriska och datatekniska skadehändelser som säkerhetskopiering av filer, utplåning av program eller filer, skador som beror på att ledningar eller dylika avlägsnas eller installeras på fel sätt och andra liknande skadehändelser.

6.6  Niemis ersättningsskyldighet beträffande försvinnande är begränsad till lagen om vägbefordringsavtal.

6.7  Niemis skadeståndsansvar kan minska eller helt upphöra att gälla om det går att visa att skadan berott på något av följande skäl.

  • Beställaren har försummat att packa och skydda lösöret som ska flyttas eller utrymmena på ett ändamålsenligt sätt. Med packande av lösöre och skyddande av fastigheten på ett ändamålsenligt sätt avses att Niemis anvisningar följs. Kunden ansvarar för packandet av lösöret och skyddandet av utrymmena om inget annat överenskommits.
  • Lösöret som flyttas är i sådant skick att det inte är möjligt att flytta det säkert genom att iaktta normal försiktighet. Ett exempel på detta kan vara en möbel som monterats fel eller är i påtagligt dåligt skick.
  • Lösöret som ska flyttas är speciellt känsligt för växlingar i temperatur eller fuktighet, t.ex. växter och specialmöbler.
  • Inga tydliga yttre skador har uppstått på den elektroniska apparaten under uppdraget.

7.     FAKTURERINGSVILLKOR

7.1  Hyresprodukter och lagertjänster faktureras enligt avtalet varje månad.

7.2  Arbetsprestationer och tjänster faktureras enligt avtalet antingen delvis eller helt i förväg eller efter arbetsprestationen.

7.3  Betalningsvillkoret är 14 dagar netto.

7.4  Dröjsmålsräntan är den dröjsmålsränta som fastställs av Finlands Bank vid ifrågavarande tillfälle.

7.5  Niemi förbehåller sig rätten att ändra på sina enhetspriser om marknads- och kostnadssituationen ändras.

8.    ÖVRIGA VILLKOR

8.1  Niemi måste utan dröjsmål underrättas om adressförändring.

8.2  Niemi kan kräva en säkerhet av beställaren för att säkerställa en betalningsfordran om det vid en eventuell kontroll av kreditupplysningarna framgår att kunden har en anteckning om betalningsstörning.

8.3  Strävan är att meningsskiljaktigheter som beror på dessa leveransvillkor i första hand ska lösas genom förhandlingar. Om förhandlingarna inte leder till samförstånd ska ärendet avgöras i Helsingfors tingsrätt.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga